Delfi Rally Estonia
Fia WRC Autosport

Rally Estonia külastajate käitumis- ja turvalisusreeglid

Kõigi Rally Estonia külastajate, pealtvaatajate, töötajate ja ürituse korraldajate turvalisuse tagamiseks on Rally Estonia koostanud reeglid, mida peavad järgima kõik, kes viibivad Rally Estonia ürituse toimumise aladel – nii kiiruskatsetel, pealtvaatamisaladel, EXPO ja Service park aladel. Ka üheainsa inimese poolt käitumis- ja turvalisusreeglite rikkumine või ümbritsevale ohtlik käitumine, võib häirida ralli toimumist, seada ohtu inimeste tervise ja heaolu ning võib äärmisel juhul viia kogu ürituse katkestamiseni, sh kõigi inimeste evakueerimiseni ürituse valdustest.

Seepärast palume kõigil eranditult järgida allpool toodud reegleid ning juhtida nende täitmise vajadusele ka teistel külastajate tähelepanu, kes neid reegleid eiravad.

1. Sissepääs ja rallipääsmed

 • Sissepääsu Rally Estonia pealtvaatamisaladele ning kiiruskatsetele tagab rallipass. Ilma rallipassita raja äärde ega pealtvaatamisaladele siseneda EI SAA!
  • RALLY PASS on digitaalne pääse ning tagab sissepääsu kõikidele ERC Rally Estonia pealtvaatamisaladele (v.a. VIP pealtvaatamisalad).*
  • VIP PASS on füüsiline toode ning tagab sissepääsu kõikidele ERC Rally Estonia VIP aladele, sealjuures ka tavapealtvaatamisaladele.*

*Korraldajal on tulenevalt riigivõimuorgani korraldustest või muudest korraldajale kehtivatest nõuetest või soovitustest õigus teha muudatusi seonduvalt ürituse pääsmete, toimumisalade, programmi või muude ürituse asjaoludega vastavalt korraldaja parimale äranägemisel. Võimaluse korral teavitatakse ostjat muudatustest ette. Ostjal ei ole õigust ülaltoodud asjaoludest tingitud muudatustele tuginedes nõuda korraldajalt piletiraha tagastust või maksumuse vähendamist, kui korraldaja on võimaldanud ostjale ürituse tarbimise.

 • Pealtvaatamisalade sissepääsudes toimub turvakontroll, mille käigus on turvatöötaja(te)l õigus vajadusel teostada siseneda soovivate isikute valduses olevate esemete, s.h. kottide, taskute jm sisu läbivaatust. Turvakontrollist keelduvaid külastajaid raja äärde ei lubata. Turvatöötajatel on õigus piirata pääsu üritusele isikutel, kelle valduses on keelatud esemeid. Turvatöötaja(te)l on õigus pealtvaatamisaladelt ja raja äärest välja suunata isikuid, kes ei järgi käitumis- ja turvalisusreegleid.

1.1. Keelatud esemed:

 • professionaalsed foto-, video- ja helisalvestusseadmed (sh. droonid), v.a. ürituse korraldaja poolt väljastatud üldise ja/või personaalse eriloa olemasolu korral;
 • klaasist pakendites toiduained, s.h. alkohoolsed ja mittealkohoolsed joogid 
 • narkootilised, pürotehnilised, kergesti süttivad, mürgised, radioaktiivsed, määrivad, tugevalõhnalised ja muud ebaselge koostisega ained;
 • külm- ja tulirelvad;
 • suured spordikotid, kohvrid jms ruumikad esemed, mis segavad kaaskülastajate heaolu;
 • muud tsiviilkäibes keelatud esemed või esemed, mis võivad kahjustada teiste isikute elu või tervist või kahjustada ürituse läbiviimist.

NB! Korraldajal puudub kohustus keelatud esemed hoiule võtta.

 

1.2. Keelatud tegevused:

Pealtvaatamisaladel on keelatud mistahes isikutel, s.h. Külastajatel alljärgnevad tegevused:

 • lahtise tule tekitamine ja kasutamine ning mistahes pürotehniliste ning plahvatuslike vahendite kasutamine;
 • nähtavate joobetunnustega (alkoholi,-narkojoobes) viibimine;
 • ebakorrektselt ja teisi külastajaid häirivalt käitumine;
 • toitlustusteenuse osutamine, s.h. toidu valmistamine, kaasatoodud toiduainete serveerimine ja müük;
 • muude ürituse korraldajaga kirjalikult kokku leppimata teenuste osutamine ning atraktsioonide ja väljapanekute teostamine;
 • ürituse ajaks kehtestatud lennupiirangualas on droonide lennutamine rangelt keelatud! Lennata on lubatud ainult ürituse korraldajate poolt autoriseeritud droonidel. Ilma loata lendavad droonid kõrvaldab politsei droonitõrjeseadmega, võtab drooni ohu tõrjumiseks vallasasjana hoiule ning drooni lennutaja (piloodi) suhtes kohaldatakse vastutust vastavalt kohalduvatele õigusaktile. Ilma loata lennutatud drooni tõrjumisega kaasneda võiva kahju eest vastutab drooni lennutaja (piloot).


2. Liikluskorraldus, parkimine

 • Ürituse raames on parkimine lubatud ainult korraldajate poolt ettenähtud ja märgistatud parkimisaladele. Parkides väljaspool korraldaja poolt ettenähtud alasid, tuleb järgida liiklusseaduses sätestatud sõiduki peatumise ja parkimise nõudeid. Vales kohas parkivad sõidukid teisaldatakse ning teisalduse kulud kannab sõiduki omanik.
 • Ürituse sujuvaks kulgemiseks ja liiklusummikute vähendamiseks palume võimalusel tulla seltskonna peale ühe sõidukiga, et vähendada sõidukite koguarvu ja seeläbi ka liiklusummikute tekkimise võimalust. 
 • Palun arvestage, et teedel liigub palju autosid, mistõttu arvestage võimalike seisakutega, parkimisele kuluva ajaga ja jätke endale piisav varu ka sobiva vaatamiskoha leidmiseks. Ametlik ralliraadio KUKU ja liiklusinfo platvorm Waze on operatiivseimad kanalid ummikute, võistluse seisakute, parkimise jne kohta info saamiseks.
 • Palume varuda piisavalt aega ürituse ajal sõiduteedel liigeldes ning parkimisaladele pääsemiseks. Kohustuslik on järgida liiklusseaduses sätestatud reegleid, pidada kinni piirkiirusest ning järgida liiklemisel hea tava suuniseid.
 • Üritusel autoga liigeldes ning parkimisaladele sisenemisel tuleb rangelt järgida liiklus- ja parkimiskorraldajate poolt etteantud korraldusi.


3. Kiiruskatsete jälgimine, ohutus ning turvalisus

 • Rallit saab jälgida vaid korraldaja poolt ette nähtud ja märgistatud ametlikes pealtvaatamisalades, mis on välja toodud kiiruskatsete kaartidel, www.rallyestonia.ee kodulehel ja ametlikus ralliajakirjas.
 • Katse lõppemisel avab raja rohelise vilkuriga lõpuauto.  Juhime tähelepanu, et kahe läbimise vahel kiiruskatset liiklemiseks ei avata
 • Rangelt on keelatud viibida sildiga „KEELUALA“ märgitud tsoonides. Rallit on lubatud jälgida ainult selleks ettenähtud pealtvaatamisalades.
 • Erilise tähelepanuga hoolitse enda laste ja kaasavõetud koduloomade eest.
 • Võistlusauto möödudes seisa püsti ning vaata auto poole, et võimaliku ohu korral saaksid kiiresti reageerida.
 • Kõigi turvatöötajate korraldusi tuleb täita tingimusteta. Kui neilt või nullautodelt laekub korraldajatele info, et kiiruskatset ei saa ohutult läbi viia, jäetakse see kiiruskatse lihtsalt ära. Kui te näete ohtlikult käituvaid pealtvaatajaid, siis aidake neid korrale kutsuda ja teavitage sellistest isikutest turvatöötaja(id)t.

4. Lisainformatsioon liikumispuudega pealtvaatajate rallielamuse tagamiseks. 

 • Liikumispuudega inimene saab auto parkida VIP-parklasse või selle puudumisel pealtvaatmisalale võimalikult lähedale. Palume selles osas teavitada kohapealset turvatöötajat või parkimiskoordineerijat. 
 • Liikumispuudega inimese saatjale on sissepääs tasuta.