Delfi Rally Estonia
Fia WRC Autosport

Rally Estonia keskkonnastrateegia

Rally Estonia keskkonnastrateegia hõlmab endas keskkonnategevuse põhimõtted ning pikemaajalised sihid ja arengusuunad, eesmärgid ning eesmärkide saavutamiseks kaasatavad organisatsioonid. Keskkonnastrateegia määratletakse Rally Estonia keskkonnapoliitika arendusena. 

FIA on võtnud vastutuse kliimamuutuste jalajälje vähendamiseks ning koostöös liikmetega võistlussündmustes toetab nende jõupingutusi kestva arengu ja süsinikujalajälje vähendamiseks.  

Rally Estonia keskkonna strateegiat sümboliseerib slogan ''Flat out to a green future!''. 

Strateegilised eesmärgid 2020-2030 on järgmised: 

 1. Kliimamuutuste leevendamine ja õhu kvaliteet, süsinikuheite vähendamine ja kompenseerimine

Aastaks 2050 on Eesti sihiks kasvuhoonegaaside heidet transpordisektoris vähendada  60 protsenti võrreldes 1990. aasta tasemega. Konkreetseks alaeesmärgiks on vähendada nn. tavakütusel töötavate autode osakaalu 2030.aastaks poole võrra  ja kõrvaldada need 2050. aastaks täielikult.

FIA on püstitanud strateegilise eesmärgi 2021. aastal koostada plaanid süsinikuheitme vähendamiseks 20% 2025.aastal ja 50% 2030. aastal. 2021 aastal alustatakse heitkoguste kompenseerimist hüvitise kaudu valitud projektides; 2027. aastal alustatakse investeerimist süsiniku sidumise tehnoloogiasse ja võimalikku koostoimet jätkusuutlike kütustega. Eesmärk on 2030. aastaks saavutada süsiniku-heite nullstaatus.

     2.  Jäätmetekke vähendamine

RRR (reduce recycle reuse) printsiip - selleks, et jäätmete ladestamist vähendada, on oluline vähendada märkimisväärselt jäätmeteket,  arendades jäätmete sortimist, taaskasutamist, ringlussevõttu. Oluline on ka vähendada jäätmete ohtlikkust ning ohtlike ainete sisaldust jäätmetes.

      3.  Loodusvarade säästlik kasutamine (Põhjavee ja pinnavee kaitse) , maastike ja looduse mitmekesisuse säilitamine

Eesmärgiks on kasutatavate vee ja heitveekoguste jälgimine, võimalusel kasutuse vähendamine ning heitvee nõuetekohane käitlemine. Kaitsealade ja kaitstavate liikide kaitse tagamine. 

      4.  SÄÄSTVA ARENGU protsessides osalemine 

Rally Estonia organisatsioon peab oluliseks osalemist jätkusuutlikkuste arutelus koostöös teadlaste, teiste organisatsioonide ja üldsusega, selleks liitus organisatsioon ka asutajaliikmena ettevõtete esindusorganisatsiooniga Rohetiiger

WRC Rally Estonia keskkonnaalased eesmärgid

 • Organiseerijad kasutavad peamiselt hübriidautosid, tagada iga-aastanehübriidide  juurdekasv 10%
 • Rally Estonia 50% süsinikuheitme kompenseerimine metsaistutamisega koostöös RMK ga   
 • Transpordi optimaalne logistika
 • Propageerides süsinikuheitme vähendamist- Hübriid, vesinik  ja elektriautode parkimine 
 • Keskkonnasõbralike vahendite kasutamine teenindaval transpordil- soovitus partneritele
 • Energiasäästlikud valgustid ja seadmed ürituse kohas
 • Leigo pealtvaatajatealal päikesepargi energia kasutamine peamistes tarbimiskohtades
 • Ühekordse plastiku kasutamine keelatud
 • Jäätmekäitluse korraldamine kas tekkimiskohal eraldi kogudes või hilisema sorteerimise kaudu. Igal pealtvaatamisalal on üks koht prügi sorteerimisvõimalusega; jäätmete liigiti kogumine Eesti Rahva Muuseumi aladel. Rallipargis lisaks ka ohtlike jäätmete eraldi kogumine;
 • Paberprintimise minimeerimine digisüsteemi arendamise abil. Reklaamide ja postrite võimalikult suur taaskasutus, nende asemel LED ekraanide kasutamine 
 • Korduvkasutuses tribüünid, lavad, piirded.
 • Rally Estonia keskuses tagatud veevärk ja heitvesi linna veevärgist, kogu üritusel tekkiv heitvesi suunatakse üldkanalisatsiooni. Stage alal, rallipargis ja pealtvaatajate alal ajutised WC-d. Tagatud on pinnavee nõuetekohane kogumine betoonpinnaselt ; eelpuhastamine enne suublat.
 • Võistlusautode pesemine nõuetekohaselt - vesi puhastatakse mehhaaniliselt enne sadeveekanalisatsiooni juhtimist, pesuaineid ei kasutata.
 • Mõned Rally Estonia kiiruskatsed kulgevad looduspargis. Tegevused kooskõlastatakse eelnevalt vastava ametkonnaga, pealtvaatajate alad paigutatakse sobilikesse kohtadesse, kus ei mõjutata bioloogilist mitmekesisust (väljapoole sihtkaitsevööndeid) ja varustatakse vajaliku ajutise taristuga
 • Ralli lõppedes koostatakse kõigi keskkonda mõjutatavate koormuse- ehk surveindikaatorite bilanss  - näitajad mis peegeldavad inimtegevuse intensiivsust. Rally Estonia mõõdab ja monitoorib näitajaid osaleva inimese kohta.


RE Keskkonnastrateegia terviktekst (pdf)